รายละเอียด

โครงงานพิเศษ / Special Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04223209
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานพิเศษ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Special Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - โครงงานพิเศษ

แนะนำรายวิชา บทเรียน
กิจกรรม : เขียนโครงร่างโครงงานพิเศษ

วิธีการสำรวจข้อมูล
กิจกรรม : รวมรวมข้อมูลเพื่อจัดทำโครงงานพิเศษ

การวางแผนการสร้างโครงงาน
กิจกรรม : วางแผนการสร้างโครงงาน

ทักษะในการสร้างโครงงานตามแผน
กิจกรรม : จัดทำโครงงาน

ทักษะในการแสดง ทดสอบโครงงาน
กิจกรรม : จัดทำโครงงาน

ทักษะในการแก้ไข ข้อบกพร่องโครงงาน
กิจกรรม : จัดทำโครงงาน

ทักษะในการแก้ไข ข้อบกพร่องโครงงาน
กิจกรรม : จัดทำโครงงาน

ทักษะในการแก้ไข ข้อบกพร่องโครงงาน
กิจกรรม : จัดทำโครงงาน

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

การทดสอบ จัดเก็บ และการวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรม : ทดสอบผลลัพธ์ จัดเก็บผลลัพธ์ และวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์

การทดสอบ จัดเก็บ และการวิเคราะห์ข้อมูล
กิจกรรม : ทดสอบผลลัพธ์ จัดเก็บผลลัพธ์ และวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์

การจัดทำเอกสาร
กิจกรรม : จัดทำเอกสารโครงงาน

การนำเสนอโครงงาน
กิจกรรม : จัดทำสื่อการนำเสนอ

การนำเสนอโครงงาน
กิจกรรม : สอบป้องกันโครงงาน

การแก้ไขเอกสาร
กิจกรรม : แก้ไขเล่มรายงานโครงงาน

การแก้ไขเอกสาร
กิจกรรม : แก้ไขเล่มรายงานโครงงาน

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน