รายละเอียด

ไมโครโปรเซสเซอร์ / Microprocessor

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04222207
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ไมโครโปรเซสเซอร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Microprocessor
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ไมโครโปรเซสเซอร์

แนะนำบทเรียน

กิจกรรม :

โครงสร้างและการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์

กิจกรรม :

หลักการเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์

กิจกรรม :

วิธีการเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับหน่วยความจำ
กิจกรรม :

วิธีการเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต

กิจกรรม :

วิธีการเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต
กิจกรรม :

วิธีการเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต
กิจกรรม :

วิธีการเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต
กิจกรรม :

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

วิธีการเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต
กิจกรรม :

วิธีการเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต
กิจกรรม :

วิธีการเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต
กิจกรรม :

วิธีการเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต
กิจกรรม :

วิธีการเชื่อมต่อไมโครโปรเซสเซอร์กับอุปกรณ์อินพุต-เอาต์พุต
กิจกรรม :

กระบวนการขัดจังหวะการทำงานของไมโครโปรเซสเซอร์

กิจกรรม :

ทบทวน
กิจกรรม :

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน