รายละเอียด

เกษตรทั่วไป / General Agriculture

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCAG001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เกษตรทั่วไป
  • ชื่อรายวิชา (EN) : General Agriculture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - เกษตรทั่วไป

แนะนําการเรียนการสอน


แนะนําเครื่องมือ และอุปกรณ์ทีสําคัญที่ใช้ในการเลี้ยงสัตว์ต่าง ๆ
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายแบบผสมในห้องเรียนร่วมกับ MS team
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ


หน่วยเรียนที่ 1 หลักการผลิตสัตว์
1. ปัจจัยทีสําคัญในการจัดการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
2. การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์เศรษฐกิจ-ภาคปฏิบัติ
3. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตสัตว์เบื้องต้น - ฝึกปฏิบัติการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก สุกร โคนม-โคเนื้อ สุกร และแปลงพืชอาหารสัตว์
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายแบบผสมในห้องเรียนร่วมกับ MS team
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion) เว้นระยะห่างตามหลักการ Social distancing

หน่วยเรียนที่ 1 หลักการผลิตสัตว์
1. ปัจจัยทีสําคัญในการจัดการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
2. การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์เศรษฐกิจ-ภาคปฏิบัติ
3. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตสัตว์เบื้องต้น - ฝึกปฏิบัติการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก สุกร โคนม-โคเนื้อ สุกร และแปลงพืชอาหารสัตว์
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายแบบผสมในห้องเรียนร่วมกับ MS team
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion) เว้นระยะห่างตามหลักการ Social distancing


หน่วยเรียนที่ 1 หลักการผลิตสัตว์
1. ปัจจัยทีสําคัญในการจัดการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
2. การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์เศรษฐกิจ-ภาคปฏิบัติ
3. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตสัตว์เบื้องต้น - ฝึกปฏิบัติการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก สุกร โคนม-โคเนื้อ สุกร และแปลงพืชอาหารสัตว์
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายแบบผสมในห้องเรียนร่วมกับ MS team
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion) เว้นระยะห่างตามหลักการ Social distancing

หน่วยเรียนที่ 1 หลักการผลิตสัตว์
1. ปัจจัยทีสําคัญในการจัดการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
2. การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์เศรษฐกิจ-ภาคปฏิบัติ
3. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตสัตว์เบื้องต้น - ฝึกปฏิบัติการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก สุกร โคนม-โคเนื้อ สุกร และแปลงพืชอาหารสัตว์
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายแบบผสมในห้องเรียนร่วมกับ MS team
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion) เว้นระยะห่างตามหลักการ Social distancing

หน่วยเรียนที่ 1 หลักการผลิตสัตว์
1. ปัจจัยทีสําคัญในการจัดการผลิตสัตว์เศรษฐกิจ
2. การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์เศรษฐกิจ-ภาคปฏิบัติ
3. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตสัตว์เบื้องต้น - ฝึกปฏิบัติการจัดการฟาร์มสัตว์ปีก สุกร โคนม-โคเนื้อ สุกร และแปลงพืชอาหารสัตว์


กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายแบบผสมในห้องเรียนร่วมกับ MS team
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion) เว้นระยะห่างตามหลักการ Social distancing

26/07/2564 วันหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา

สอนชดเชย ในสัปดาห์ที่ 8


กิจกรรม : -

หน่วยเรียนที่ 2 หลักการผลิตพืช
1. ปัจจัยที่สําคัญในการจัดการผลิตพืช
2. การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูพืช -ภาคปฏิบัติ
3. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตพืชเบื้องต้น
4. ปฏิบัติการผลิตพืช และเครื่องมือภายหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น
5. ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น
6. ปฏิบัติการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์เบื้องต้น
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายแบบผสมในห้องเรียนร่วมกับ MS team
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion) เว้นระยะห่างตามหลักการ Social distancing

-ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และแปลงทดลองทางพืช

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

หน่วยเรียนที่ 2 หลักการผลิตพืช
1. ปัจจัยที่สําคัญในการจัดการผลิตพืช
2. การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูพืช -ภาคปฏิบัติ
3. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตพืชเบื้องต้น
4. ปฏิบัติการผลิตพืช และเครื่องมือภายหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น
5. ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น
6. ปฏิบัติการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์เบื้องต้น
กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายแบบผสมในห้องเรียนร่วมกับ MS team
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion) เว้นระยะห่างตามหลักการ Social distancing

-ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และแปลงทดลองทางพืช

หน่วยเรียนที่ 2 หลักการผลิตพืช
1. ปัจจัยที่สําคัญในการจัดการผลิตพืช
2. การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูพืช -ภาคปฏิบัติ
3. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตพืชเบื้องต้น
4. ปฏิบัติการผลิตพืช และเครื่องมือภายหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น
5. ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น
6. ปฏิบัติการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์เบื้องต้น


กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายแบบผสมในห้องเรียนร่วมกับ MS team
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion) เว้นระยะห่างตามหลักการ Social distancing

-ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และแปลงทดลองทางพืช

หน่วยเรียนที่ 2 หลักการผลิตพืช
1. ปัจจัยที่สําคัญในการจัดการผลิตพืช
2. การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูพืช -ภาคปฏิบัติ
3. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการผลิตพืชเบื้องต้น
4. ปฏิบัติการผลิตพืช และเครื่องมือภายหลังการเก็บเกี่ยวเบื้องต้น
5. ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเบื้องต้น
6. ปฏิบัติการปลูกพืชแบบไฮโดรโพนิกส์เบื้องต้น

กิจกรรม : . การสอนแบบบรรยายแบบผสมในห้องเรียนร่วมกับ MS team
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion) เว้นระยะห่างตามหลักการ Social distancing

-ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ และแปลงทดลองทางพืช

หน่วยเรียนที่ 3 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
1. ปัจจัยทีสําคัญในการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้้า
2. การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์นํ้า -ภาคปฏิบัติ
3. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเบื้องต้น

แนะนําเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่สําคัญที่ใช้ในการเพาะเลียงสัตว์นํ้า
ฝึกปฏิบัติการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
ฝึกปฏิบัติการจัดการดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์นํ้า


กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายแบบผสมในห้องเรียนร่วมกับ MS team
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion) เว้นระยะห่างตามหลักการ Social distancing

-ภาคปฏิบัติในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นํ้าของมหาลัย

หน่วยเรียนที่ 3 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
1. ปัจจัยทีสําคัญในการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้้า
2. การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์นํ้า -ภาคปฏิบัติ
3. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเบื้องต้น

แนะนําเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่สําคัญที่ใช้ในการเพาะเลียงสัตว์นํ้า
ฝึกปฏิบัติการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
ฝึกปฏิบัติการจัดการดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์นํ้า


กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายแบบผสมในห้องเรียนร่วมกับ MS team
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion) เว้นระยะห่างตามหลักการ Social distancing

-ภาคปฏิบัติในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นํ้าของมหาลัย

หน่วยเรียนที่ 3 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
1. ปัจจัยทีสําคัญในการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้้า
2. การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์นํ้า -ภาคปฏิบัติ
3. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเบื้องต้น

แนะนําเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่สําคัญที่ใช้ในการเพาะเลียงสัตว์นํ้า
ฝึกปฏิบัติการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
ฝึกปฏิบัติการจัดการดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์นํ้า

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายแบบผสมในห้องเรียนร่วมกับ MS team
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion) เว้นระยะห่างตามหลักการ Social distancing

-ภาคปฏิบัติในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นํ้าของมหาลัย

หน่วยเรียนที่ 3 หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
1. ปัจจัยทีสําคัญในการจัดการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้้า
2. การดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์นํ้า -ภาคปฏิบัติ
3. ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าเบื้องต้น

แนะนําเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่สําคัญที่ใช้ในการเพาะเลียงสัตว์นํ้า
ฝึกปฏิบัติการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
ฝึกปฏิบัติการจัดการดูแลรักษาและการจัดการศัตรูสัตว์นํ้า

กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายแบบผสมในห้องเรียนร่วมกับ MS team
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion) เว้นระยะห่างตามหลักการ Social distancing

-ภาคปฏิบัติในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นํ้าของมหาลัย

หลักการตลาดเกษตร
1 ปัจจัยที่สําคัญในการจัดการตลาดสินค้าเกษตร
2 ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตลาดเกษตรเบื้องต้น -ภาคปฏิบัติ
3 ฝึกปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตลาดเกษตรเบื้องต้น


กิจกรรม : 1. การสอนแบบบรรยายแบบผสมในห้องเรียนร่วมกับ MS team
2. ใช้สื่อ เช่น คอมพิวเตอร์ power point, วิดีโอ ฯลฯ
3. การสอนแบบการตั้งคำถาม
4. การสอนแบบการอภิปรายกลุ่มใหญ่ (Whole - Class Discussion) เว้นระยะห่างตามหลักการ Social distancing

-ภาคปฏิบัติในฟาร์มเลี้ยงสัตว์นํ้าของมหาลัย

อาจารย์ผู้สอน