รายละเอียด

วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรง / Direct Current Power Conversion Circuits

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL127
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Direct Current Power Conversion Circuits
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

นศ.ที่ลงเรียนรายวิชา วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรงให้เข้าตามลิ้งค์ MS Team ...

รายวิชา - วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้ากระแสตรง

อาจารย์ผู้สอน