รายละเอียด

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ / System Analysis and Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : System Analysis and Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

อาจารย์ผู้สอน