รายละเอียด

คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า / Electrical Engineering Mathematics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Engineering Mathematics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

วิชานี้เป็นวิชาชีพบังคับ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisites) : FUNMA105 แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

 

คำอธิบายรายวิชา :

ศึกษาเกี่ยวกับการใช้งานของตัวแปรเชิงซ้อน การวิเคราะห์เวกเตอร์และการประยุกต์ใช้ ทฤษฎีของอนุกรมฟูเรียร์ การแปลงฟูเรียร์และการนาไปใช้วิเคราะห์รูปคลื่นไฟฟ้า ทฤษฎีการแปลงลาปลาซและการนาไปใช้วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า

Study of complex variables, vectors analysis and application, Fourier’ s series theory, Fourier transform and electrical waves analysis application, Theorems of Laplace Transform and electrical circuits analysis application.

 

หนังสือประกอบการสอน :

Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 10th ed. USA: John Wiley & Sons, 2011.

 

ลิงค์เข้ากลุ่มเรียนออนไลน์ :

ENGEE102_SEC4 คณิตฯไฟฟ้า 1/64
https://web.facebook.com/groups/286839963185745/

ENGEE102_SEC5 คณิตฯไฟฟ้า 1/64
https://web.facebook.com/groups/853716805544772/

รายวิชา - คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน