รายละเอียด

ฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ- บช.บ.กบ3 ห้อง 1 (4ปี) / Listening and Speaking English in Business

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBABA740
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ- บช.บ.กบ3 ห้อง 1 (4ปี)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Listening and Speaking English in Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

สำหรับกลุ่มนักศึกษาการบัญชี ปี 3 ห้อง 1 (4ปี)

 

อาจารย์ผู้สอน

อ.เมธาฤทธิ์ จันทร์ทอง โทร 084 554 5714

รายวิชา - ฟังและพูดภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ- บช.บ.กบ3 ห้อง 1 (4ปี)

อาจารย์ผู้สอน