รายละเอียด

เทอร์โมฟูอิดเบื้องต้น / Introduction to Thermo-Fluid

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 51020109
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทอร์โมฟูอิดเบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction to Thermo-Fluid
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ติดต่อ ผศ.ดร.ภูมิใจ สอาดโฉม โทร.081-7275771

รายวิชา - เทอร์โมฟูอิดเบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน