รายละเอียด

การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2 / Mechanical Engineering Laboratory 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME118
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanical Engineering Laboratory 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ติดต่อ ผศ.ดร.ภูมิใจ สอาดโฉม โทร.081-7275771

รายวิชา - การประลองทางวิศวกรรมเครื่องกล 2

อาจารย์ผู้สอน