รายละเอียด

กลศาสตร์ยานยนต์ / Mechanics of Road Vehicles

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04303217
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กลศาสตร์ยานยนต์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanics of Road Vehicles
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ติดต่อ ผศ.ดร.ภูมิใจ สอาดโฉม โทร.081-7275771

รายวิชา - กลศาสตร์ยานยนต์

อาจารย์ผู้สอน