รายละเอียด

พื้นฐานวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ / Fundamental of Automation

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGTD116
  • ชื่อรายวิชา(TH) : พื้นฐานวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Fundamental of Automation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ลิงค์สำหรับแอพพลิเคชั่น ไมโครซอฟทีม (Microsoft Teams App)

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aK24bSTZLw-AsuccmYA4ixo7j72fvPZ-uV5ay_ZTxbCE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2d8b89f4-faf7-4463-b8b2-1b8035506427&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Code:9joci42

รายวิชา - พื้นฐานวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ

อาจารย์ผู้สอน