รายละเอียด

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ / Information Management System

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BBAIS802
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Information Management System
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย์ผู้สอน