รายละเอียด

ระบบการผลิตอัตโนมัติ / Automation and Control Systems

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE138
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระบบการผลิตอัตโนมัติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Automation and Control Systems
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ลิงค์สำหรับแอพพลิเคชั่น ไมโครซอฟทีม (Microsoft Teams App)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3akiOCd3NUHWfVUxEwGb7ZGIG04xLx7cJJ0FL6OhM31Rw1%40thread.tacv2/General?groupId=ab5a1d31-ab0d-4e33-b0e6-14641b63fe81&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Code:x7qirr5

รายวิชา - ระบบการผลิตอัตโนมัติ

อาจารย์ผู้สอน