รายละเอียด

คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิตและวิเคราะห์ / Computer Aided Design and Analysis (CAD/CAM)

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL208
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิตและวิเคราะห์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer Aided Design and Analysis (CAD/CAM)
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ลิงค์สำหรับแอพพลิเคชั่น ไมโครซอฟทีม (Microsoft Teams App)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aC3rj7qppZWXK2rJOAM78aBu7TmtZR0pL63ouJwbGl8s1%40thread.tacv2/General?groupId=43cea310-1302-4763-88db-78b17197d5d2&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

Code:he8rbzi

รายวิชา - คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบผลิตและวิเคราะห์

อาจารย์ผู้สอน