รายละเอียด

อุณหพลศาสตร์ / Thermodynamics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE140
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อุณหพลศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Thermodynamics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ให้นักศึกษาที่เรียน วิชาTHermodynamics เข้ากลุ่ม MS Team นะครับ มีปัญหาอะไร โทร 0987659956 ครับ

รายวิชา - อุณหพลศาสตร์

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับเทอร์โมไดนามิกส์
- เทอร์โมไดนามิกส์และพลังงาน
- มิติและหน่วย
- สมบัติของระบบ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

แนวคิดพื้นฐานเทอร์โมไดนามิกส์ (ต่อ)
- สภาวะและสมดุล
- กระบวนการและวัฎจักร
- ความดัน และเครื่องมือ วัดความดัน
- กฎข้อที่ศูนย์ของ เทอร์โมไดนามิกส์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

พลังงาน การถ่ายโอนพลังงานและการวิเคราะห์พลังงานเบื้องต้น
- รูปแบบของพลังงาน
- รูปแบบของงาน
- พลังงานที่ถ่ายโอนผ่านขอบเขตของระบบ
- กฎข้อที่ 1 ของเทอร์โมไดนามิกส์

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

สมบัติของสารบริสุทธิ์
- สารบริสุทธิ และสถานะของสารบริสุทธิ์
- กระบวนการการเปลี่ยนแปลงของสารบริสุทธิ์
- สมการสภาวะของแก๊สอุดมคติ

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การวิเคราะห์พลังงานสาหรับระบบปิด
- หลักการอนุรักษ์พลังงานสาหรับระบบปิด
- พลังงานภายใน เอนทัลปี และความร้อนจาเพาะของแก๊สอุดมคติ
- พลังงานภายใน เอนทัลปี และความร้อนจาเพาะของของแข็งและของเหลว
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การวิเคราะห์พลังงานสาหรับระบบเปิด
- กฎอนุรักษ์มวล
- งานเนื่องจากการไหล
- การวิเคราะห์พลังงานสาหรับระบบที่มีการไหลแบบคงตัว
- การวิเคราะห์พลังงานในกระบวนการที่มีการไหลแบบไม่คงตัว
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

การวิเคราะห์พลังงานในกระบวนการที่มีการไหลแบบไม่คงตัว (ต่อ)
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

กฎข้อที่ 2 ของเทอร์โมไดนามิกส์
- แหล่งพลังงานความร้อน
- กลจักรความร้อน
- เครื่องทำความเย็น-ปั๊มความร้อน
- กลจักรความร้อนคาโนต์
- เครื่องทำความเย็นและปั๊มความร้อนคาร์โนต์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

เอนโทรปี
- อสมการของ Clausius
- กฎการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปี
- สมดุลเอนโทรปีระบบปิด
- สมดุลเอนโทรปีระบบเปิด
- การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของสารบริสุทธิ์
- การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของแก๊สอุดมคติ
- การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของของแข็งและของเหลว
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

วัฎจักรกำลังแก๊ส
- ข้อคานึงพื้นฐานในการวิเคราะห์วัฎจักรกำลังแก๊ส
- ข้อสมมุติมาตรฐานอากาศ
- วัฎจักรดีเซล
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

วัฎจักรกำลังแก๊ส (ต่อ)
- วัฎจักรออตโต
- วัฎจักร Stirling และ Ericsson
- วัฎจักร Brayton

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

วัฎจักรกำลังไอ
- วัฎจักรไอคาโนต์
- วัฎจักร Rankine
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

วัฎจักรกำลังไอ (ต่อ)
- ความเบี่ยงเบนของวัฎจักรกำลังไอจริงกับวัฎจักรอุดมคติ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

วัฎจักรทาความเย็น
- เครื่องทำความเย็นและปั๊มความร้อน
- วัฎจักรคาร์โนต์แบบผันกลับ
- วัฎจักรทำความเย็นแบบอัดไออุดมคติ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

วัฎจักรทำความเย็น
- วัฎจักรทำความเย็นแบบอัดไอจริง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

ทบทวนเนื้อหา
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ ถาม-ตอบ และมอบหมายงาน

อาจารย์ผู้สอน