รายละเอียด

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร (อุตสาหการ) / FUNMA107

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 2 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร (อุตสาหการ)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : FUNMA107
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ (4ปี) ปี 2/2563 SEC_7

วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ - วิศวกรรมอุตสาหการ เทียบโอน ปี 2/2563 SEC_8

ศุกร์ 12.00-15.00 น.

Code teams : t4gg5ja

รายวิชา - แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร (อุตสาหการ)

อาจารย์ผู้สอน