รายละเอียด

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร (เครื่องกล) / Calculus 3 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร (เครื่องกล)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 3 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4ปี) ปี 2/2563 SEC_1

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอน ปี 2/2563 SEC_2

พุธ 12.00-15.00 น.

Code teams : ebtkc3i

รายวิชา - แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร (เครื่องกล)

อาจารย์ผู้สอน