รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร / Calculus 1 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (4ปี) ปี 1/2564 SEC_11

วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล เทียบโอน ปี 1/2564 SEC_12

อังคาร 12.00-15.00 น.

Code teams : rzh93xy

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน