รายละเอียด

คณิตศาสตร์เต็มหน่วย / Discrete Mathematics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์เต็มหน่วย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Discrete Mathematics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ (4ปี) ปี 1/2564 SEC_1

วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ เทียบโอน ปี 1/2564 SEC_2

ศุกร์ 08.00-11.00 น.

Code teams: kuaagyl

 

รายวิชา - คณิตศาสตร์เต็มหน่วย

อาจารย์ผู้สอน