รายละเอียด

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2 / Electrical Machines 2

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE109
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Machines 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

วศ.บ. ฟฟ 3(4 ปี)

ลิงค์ MS Team ใช้สำหรับการเรียนการสอนเทอม 1/2564

อ.สามารถ ยะเชียงคำ และ อ.ศตวรรษ บูรณา

รายวิชา - เครื่องจักรกลไฟฟ้า 2

อาจารย์ผู้สอน