รายละเอียด

ท.ไฮดรอลิกส์เครื่องจักรกลหนัก / Hydraulics Machinary

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 04322102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ท.ไฮดรอลิกส์เครื่องจักรกลหนัก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Hydraulics Machinary
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ติดต่อ ผศ.วีระพรรณ

รายวิชา - ท.ไฮดรอลิกส์เครื่องจักรกลหนัก

อาจารย์ผู้สอน