รายละเอียด

การประกันคุณภาพทางการศึกษา / Education Quality Assurance

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC813
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การประกันคุณภาพทางการศึกษา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Education Quality Assurance
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ติดต่อ 081-8486736 ผศ.วีระพรรณ

รายวิชา - การประกันคุณภาพทางการศึกษา

อาจารย์ผู้สอน