รายละเอียด

สัมมนาและฝึกอบรมฯ / Training and Seminar in Org.

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC818
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนาและฝึกอบรมฯ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Training and Seminar in Org.
  • เทอม / ปีการศึกษา : 2/2564

รายละเอียด

เข้าไม่ได้ติดต่อ ผศ.วีระพรรณ

รายวิชา - สัมมนาและฝึกอบรมฯ

อาจารย์ผู้สอน