รายละเอียด

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 / Electrical Machines 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Machines 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ห้อง วศ.บ. ฟฟ 2 พิเศษ

ลิงค์ MS Team ใช้ในการเรียนการสอนเทอม 1/2564

อ.สามารถ ยะเชียงคำ และ อ.ศตรรรษ บูรณา

รายวิชา - เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1

อาจารย์ผู้สอน