รายละเอียด

เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1 / Electrical Machines 1

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electrical Machines 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

วศ.บ. ฟฟ 2 เทียบโอน

ลิงค์ MS Team ใช้ในการเรียนการสอนเทอม 1/2564

อ.สามารถ ยะเชียงคำ และ อ.ศตรรรษ บูรณา

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aMlWNYTaek0R1lkwEwMWjZBO7cTQPrAvC_g4TL6TrNlQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=632eaff6-2191-400e-9331-c37012391f38&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - เครื่องจักรกลไฟฟ้า 1

อาจารย์ผู้สอน