รายละเอียด

การจัดการการเรียนรู้ / Learning Management and Classroom

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC807
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การจัดการการเรียนรู้
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Learning Management and Classroom
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

มีปัญหาติดต่อ 081-8486736

รายวิชา - การจัดการการเรียนรู้

อาจารย์ผู้สอน