รายละเอียด

ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า / Electric Circuits Laboratory

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Electric Circuits Laboratory
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

วศ.บ. ฟฟ 2 พิเศษ

ลิงค์ MS Team ใช้ในการเรียนการสอนเทอม 1/2564

อ.สามารถ ยะเชียงคำ และ อ.ศตรรรษ บูรณา

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ayGQw50AymXHDHMlem-9f4N74TI4tD24YpyRlYqjxRW81%40thread.tacv2/conversations?groupId=638f1720-e3bf-4452-aa3a-6fb96fc275a1&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

 

รายวิชา - ปฏิบัติการวงจรไฟฟ้า

อาจารย์ผู้สอน