รายละเอียด

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry Laboratory for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC202
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry Laboratory for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร Section2 วันจันทร์ เวลา 12.00-15.00 น.

ผู้สอน ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร  (LAB 1-5) 

และอ.สาวิตรี  กาทองทุ่ง (LAB 6-10)

ห้องปฏิบัติการเคมี อาคารศึกษาทั่วไป  (ศท.) ชั้น 2

 

ติดต่อผู้สอนหลัก ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร โทร. 087-3053667 ห้องพัก อาคารศึกษาทั่วไป (ศท.) ชั้น 5 ห้อง 502

 

ขอให้นักศึกษาเข้ากลุ่มไลน์และ MS team ตามลิงค์ที่แนบให้เรียบร้อยค่ะ

เริ่มเรียน วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น. ทาง MS team

รายวิชา - ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน