รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

GEBIN101 SEC_21 กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา (Process of Thinking and Problem Solving)

วันพุธ เวลา 12.00-15.00 น.

ผู้สอน ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร โทร. 087-3053667 ห้องพัก อาคารศึกษาทั่วไป (ศท.) ชั้น 5 ห้อง 502

ขอให้นักศึกษาเข้ากลุ่มไลน์และ MS team ตามลิงค์ที่แนบให้เรียบร้อยค่ะ  เริ่มเรียน วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 12.00 น.

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

อาจารย์ผู้สอน