รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร / Chemistry for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNSC201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคมีสำหรับวิศวกร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Chemistry for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เคมีสำหรับวิศวกร Section8 วันพฤหัสบดี เวลา 8.00-11.00 น.

ผู้สอน ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร โทร. 087-3053667 ห้องพัก อาคารศึกษาทั่วไป (ศท.) ชั้น 5 ห้อง 502

ขอให้นักศึกษาเข้ากลุ่มไลน์และ MS team ตามลิงค์ที่แนบให้เรียบร้อยค่ะ

เริ่มเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 8.00 น.

รายวิชา - เคมีสำหรับวิศวกร

อาจารย์ผู้สอน