รายละเอียด

การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร / Human Machine Interface

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Human Machine Interface
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ENGEL203 การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร 3(2-3-5) 

Human Machine Interface

วิชาบังคับก่อน : ENGEL202 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในระบบ อัตโนมัต

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร ลักษณะ ทางกายภาพของร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยในการสื่อสารกับเครื่องจักร ขั้นตอน วิธีการออกแบบ การประเมินผล  รูปแบบการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับ เครื่องจักร การออกแบบลักษณะของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล เทคโนโลยีเครื่องอํานวยความสะดวก

รหัสเข้ากลุ่ม Microsoft Teams App :  3h3wa6e

รายวิชา - การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร

อาจารย์ผู้สอน