รายละเอียด

แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร SEC_3 Calculus 3 for Engineers / แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร SEC_3 Calculus 3 for Engineers

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 1 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร SEC_3 Calculus 3 for Engineers
  • ชื่อรายวิชา (EN) : แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร SEC_3 Calculus 3 for Engineers
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

โทร 0812580180

รายวิชา - แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร SEC_3 Calculus 3 for Engineers

อาจารย์ผู้สอน