รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_SEC_1 Process of Thinking and Problem Solving / กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_SEC_1 Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_SEC_1 Process of Thinking and Problem Solving
  • ชื่อรายวิชา (EN) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_SEC_1 Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

อาจารย์ณัฐวุฒิ สังข์ทอง 

LINE ID = NTpra

โทร 0812580180

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา_SEC_1 Process of Thinking and Problem Solving

อาจารย์ผู้สอน