รายละเอียด

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น / Basic Technical Drawing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 201001001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic Technical Drawing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ปวช.  1/2564

ขอให้นักศึกษาเข้าไลน์กลุ่มเรียนตามลิงค์สำหรับแอพพลิเคชั่นไลน์ (Line app)

รายวิชา - เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

อาจารย์ผู้สอน