รายละเอียด

การสื่อสารเชิงดิจิทัล / Digital Communication

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE131
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสื่อสารเชิงดิจิทัล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Digital Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a4e9339541f42456b9bfcd8c88ec794f8%40thread.tacv2/General?groupId=b7eb0c1e-f585-4bbd-9569-0da65d7dd76d&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - การสื่อสารเชิงดิจิทัล

บทที่ 1 หลักการสื่อสาร - ความหมายของการสื่อสาร - องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร - มาตรฐานสากลในการสื่อสาร - ชนิดของสื่อกลางในการสื่อสาร - แบนด์วิธ อัตราบิต และความจุของแชนแนล
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สไลด์ประกอบการสอน - แบบทดสอบท้ายบท

บทที่ 2 ระบบการสื่อสาร - ระบบสื่อสารความเร็วสูง - ระบบสื่อสารแบบเส้นใยแก้วนำแสง - สางส่งและสายอากาศ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สไลด์ประกอบการสอน - แบบทดสอบท้ายบท

บทที่ 3 การประมวลผลสัญญาณ - ความน่าจะเป็นและตัวแปรสุ่ม - ตัวแปรสุ่มแปรฝัน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สไลด์ประกอบการสอน - แบบทดสอบท้ายบท

บทที่ 3 การประมวลผลสัญญาณ(ต่อ) - โดเมนเวลาและโดเมนความถี่ - สัญญาณและระบบ - การสุ่มสัญญาณและการสร้างสัญญาณคืน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สไลด์ประกอบการสอน - แบบทดสอบท้ายบท

บทที่ 4 การแปลงฟูเรียร์ - นิยามของการแปลงฟูเรียร์ - การเกิดฟูเรียร์
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สไลด์ประกอบการสอน - แบบทดสอบท้ายบท

บทที่ 4 การแปลงฟูเรียร์(ต่อ) - คุณสมบัติของฟูเรียร์ - การประยุกต์ใช้งาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สไลด์ประกอบการสอน - แบบทดสอบท้ายบท

ทบทวนบทเรียนที่ 1 - 4
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สไลด์ประกอบการสอน - แบบทดสอบท้ายบท

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 5 มอดูเลชัน - การมอดูเลตทางแอมพลิจูด - การมอดูเลตทางความถี่ - การมอดูเลตทางเฟส
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สไลด์ประกอบการสอน - แบบทดสอบท้ายบท

บทที่ 5 มอดูเลชัน(ต่อ) - การมอดูเลชั่นแบบดิจิตอล - สรุปการมอดูเลชั่นแบบต่างๆ
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สไลด์ประกอบการสอน - แบบทดสอบท้ายบท

บทที่ 6 การบีบอัดข้อมูล - การบีบอัดข้อมูลแบบมีการสูญเสีย - การบีบอัดข้อมูลแบบไม่สูญเสีย
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สไลด์ประกอบการสอน - แบบทดสอบท้ายบท

บทที่ 6 การบีบอัดข้อมูล (ต่อ) - อัลกอริทึมการบีบอัดข้อมูล - การบีบอัดข้อมูลแบบมัลติมีเดีย
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สไลด์ประกอบการสอน - แบบทดสอบท้ายบท

บทที่ 7 การเข้ารหัสข้อมูล หลักและวิธีการเข้ารหัสข้อมูล การเข้ารหัสภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สไลด์ประกอบการสอน - แบบทดสอบท้ายบท

บทที่ 8 ความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูล - การรักษาความปลอดภัยข้อมูล - การเข้ารหัสลับ - ลายมือชื่อดิจิตอลและการระบุตัวตน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สไลด์ประกอบการสอน - แบบทดสอบท้ายบท

บทที่ 8 ความปลอดภัยในการสื่อสารข้อมูล (ต่อ) - อัลกอริทึมในการเข้ารหัสข้อมูล - การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลมัลติมีเดีย - การป้องกันการโจมตีข้อมูล
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สไลด์ประกอบการสอน - แบบทดสอบท้ายบท

ทบทวนบทเรียนที่ 6-8
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ - สไลด์ประกอบการสอน - แบบทดสอบท้ายบท

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน