รายละเอียด

ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น / Introduction to Finite Element Method

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME139
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Introduction to Finite Element Method
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ติดต่อ ผศ.ดร.ภูมิใจ สอาดโฉม โทร.081-7275771

รายวิชา - ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้น

แนะนำรายวิชา และแจ้งชี้หลักเกณฑ์การให้คะแนน
กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถามและสรุป

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระเบียบไฟไนต์เอลิเมนต์
กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถามและสรุป
ปฏิบัติการวิเคราะห์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโปรแกรม Patran/MSC Nastran

บทที่ 2 การวิเคราะห์วัสดุท่อน
กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถามและสรุป
ปฏิบัติการวิเคราะห์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโปรแกรม Patran/MSC Nastran

บทที่ 3 การวิเคราะห์แรงและโครงสร้าง
กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถามและสรุป
ปฏิบัติการวิเคราะห์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโปรแกรม Patran/MSC Nastran

บทที่ 4 การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นใน 2 มิติ
กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถามและสรุป
ปฏิบัติการวิเคราะห์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโปรแกรม Patran/MSC Nastran

บทที่ 5 การวิเคราะห์แผ่นบาง
กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถามและสรุป
ปฏิบัติการวิเคราะห์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโปรแกรม Patran/MSC Nastran

บทที่ 6 การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นใน 3 มิติ
กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถามและสรุป
ปฏิบัติการวิเคราะห์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโปรแกรม Patran/MSC Nastran

การทบทวนความรู้และความแข้าใจก่อนการสอบกลางภาค
กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถามและสรุป
ปฏิบัติการวิเคราะห์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโปรแกรม Patran/MSC Nastran

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 7 การวิเคราะห์การโก่งงอ
กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถามและสรุป
ปฏิบัติการวิเคราะห์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโปรแกรม Patran/MSC Nastran

บทที่ 8 การวิเคราะห์โหมด
กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถามและสรุป
ปฏิบัติการวิเคราะห์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโปรแกรม Patran/MSC Nastran

บทที่ 9 การวิเคราะห์การตอบสนองความถี่
กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถามและสรุป
ปฏิบัติการวิเคราะห์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโปรแกรม Patran/MSC Nastran

บทที่ 10 การวิเคราะห์ความยืดหยุ่นใน 3 มิติ
กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถามและสรุป
ปฏิบัติการวิเคราะห์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโปรแกรม Patran/MSC Nastran

บทที่ 11 การวิเคราะห์วัสดุแบบไม่เชิงเส้น
กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถามและสรุป
ปฏิบัติการวิเคราะห์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโปรแกรม Patran/MSC Nastran

บทที่ 12 การวิเคราะห์รูปร่างแบบไม่เชิงเส้น
กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถามและสรุป
ปฏิบัติการวิเคราะห์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโปรแกรม Patran/MSC Nastran

การทบทวนความรู้และความแข้าใจก่อนการสอบปลายภาค
กิจกรรม : บรรยายพร้อมเอกสารประกอบ ซักถามและสรุป
ปฏิบัติการวิเคราะห์ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ด้วยโปรแกรม Patran/MSC Nastran

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน