รายละเอียด

การสื่อสารทางแสง / Optical Communication

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEE207
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสื่อสารทางแสง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Optical Communication
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การสื่อสารทางแสง

อาจารย์ผู้สอน