รายละเอียด

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (กลุ่ม 36) / GEBLC101

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : English for Everyday Communication (Sec 36)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (กลุ่ม 36)
  • ชื่อรายวิชา (EN) : GEBLC101
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน (กลุ่ม 36)

อาจารย์ผู้สอน