รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Process of thinking and Problem solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101 วศ.บ.ฟฟ 2 (4ปี) และ บธ.บ.กบ.2 (4ปี)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of thinking and Problem solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เรียน พฤ. 15.00-18.00 น. ห้องเรียน สนง.วิทย์ชั้น 2

อ.ดร.อารุณี วงษ์ขาว

ติดต่อ Tel.0992694291

ห้องพักครูชั้น 1 ตึกคณิตศาสตร์

Ms.Teams code>> 16nfyop

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

อาจารย์ผู้สอน