รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Process of Thinking and problem solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101 วศ.บ.คพ.2(4ปี) และ บธ.บ.กต.2(4ปี)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and problem solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เรียน พฤ. 12.00-15.00 น. ห้องเรียน สนง.คณะวิทย์ชั้น 2

วศ.บ.คพ.2 (4 ปี) และ บธ.บ.กต. 2 (4 ปี)

อ.ดร.อารุณี วงษ์ขาว

ติดต่อ Tel.0992694291

ห้องพักครูชั้น 1 ตึกคณิตศาสตร์

Ms.Teams code>>cozt4r2

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

อาจารย์ผู้สอน