รายละเอียด

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน / Mathematics and Statistics in daliy life

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBSC101 บธ.บ.กบ.2/2 (4ปี)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and Statistics in daliy life
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เรียน ศ. 8.00-11.00 น. ห้องเรียน 325

อ.ดร.อารุณี วงษ์ขาว

ติดต่อ Tel.0992694291

ห้องพักครูชั้น 1 ตึกคณิตศาสตร์

Ms.Teams code>> aodzlaw

รายวิชา - คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจำวัน

อาจารย์ผู้สอน