รายละเอียด

สถิติ / Statistics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA109 คอบ.ฟฟ.2 (5ปี)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถิติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Statistics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

เรียน พ. 12.00-15.00 น. ห้องเรียน 315

อ.ดร.อารุณี  วงษ์ขาว

ติดต่อ Tel.0992694291

ห้องพักครูชั้น 1 ตึกคณิตศาสตร์

MS.teams code>>   msnj5ue

รายวิชา - สถิติ

อาจารย์ผู้สอน