รายละเอียด

การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย / Data Communication and Networks

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDEE216
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Data Communication and Networks
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ลิงค์สำหร้บเข้ากลุ่มไลน์ (SEC. 1) -> https://line.me/R/ti/g/ZY_v66aLHb

MS Teams -> https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3awnxaMjB_APRjrk9k9AijaLkzJp464DYVdpDLgKWeUcQ1%40thread.tacv2/General?groupId=c082e399-42b3-43a3-a88f-cc30ab5e1cd1&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

ลิงค์ภาคปฏิบัติ L1

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2JqrU6UVmtRamNw3obotOpqVoZiIY0_QalRGOG9AQBM1%40thread.tacv2/General?groupId=ffbe6a48-80ae-4e19-9e7d-0281c9d55dd1&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

ลิงค์ภาคปฏิบัติ L2

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3algF7BnMnz1f8sTmUMvldYmz5DtW6EM0ujnqss-oTUJ41%40thread.tacv2/General?groupId=97740b24-75a2-4d14-98e7-eb20e05ab3cb&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

นักศึกษาสามารถติดต่อผู้สอนได้ทาง

โทร. 0815941529 (ดีแทค)  0849497272 (เอไอเอส) หรือ email: krisdacm@hotmail.com

รายวิชา - การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย

อาจารย์ผู้สอน