รายละเอียด

การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ / Software Design and Development

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Software Design and Development
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์

อาจารย์ผู้สอน