รายละเอียด

ความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และข้อมูล / Computer and Data Security

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCE110
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และข้อมูล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Computer and Data Security
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2b6dd90078b04a7a9b49d5ac4179e628%40thread.tacv2/General?groupId=7b5bc0e6-04f3-4ef9-9d9b-c0dc854bdec0&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - ความมั่นคงปลอดภัยของคอมพิวเตอร์และข้อมูล

บทที่ 1 - Introduction - บทนำเรื่องการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ - ปฏิบัติการหาหัวข้อเทอมโปรเจค
กิจกรรม : - บรรยายศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย และ สไลด์ประกอบการสอน -อธิปรายหัวข้อเทอมโปรเจค

บทที่ 2 - Cryptography - วิทยาการเข้ารหัสลับ
- ปฏิบัติการนำเสนอหัวข้อเทอมโปรเจค
กิจกรรม : - บรรยายศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย และ สไลด์ประกอบการสอน -อธิปรายหัวข้อเทอมโปรเจค

บทที่ 3 Encryption and Decryption - การเข้ารหัสลับและการถอดรหัสลับในรูปแบบต่างๆ - ปฏิบัติการความปลอดภัยของข้อมูล
กิจกรรม : - บรรยายศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย และ สไลด์ประกอบการสอน -อธิปรายหัวข้อเทอมโปรเจค

บทที่ 4 Algorithm - หลักการอัลกอริทึมในการเข้ารหัสลับ - ปฏิบัติการความปลอดภัยของข้อมูล
กิจกรรม : - บรรยายศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย และ สไลด์ประกอบการสอน -อธิปรายหัวข้อเทอมโปรเจค

บทที่ 4 Algorithm Cont’d - อัลกอริทึมในการเข้ารหัสลับ - ปฏิบัติการความปลอดภัยของข้อมูล
กิจกรรม : - บรรยายศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย และ สไลด์ประกอบการสอน -อธิปรายหัวข้อเทอมโปรเจค

บทที่ 5 Analysis of The Data Characteristics for Reduce Complexity Encryption - การวิเคราะห์คุณลักษณะสมบัติของข้อมูลสำหรับลดความซับซ้อนการเข้ารหัสลับ - ปฏิบัติการความปลอดภัยของข้อมูล
กิจกรรม : - บรรยายศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย และ สไลด์ประกอบการสอน -อธิปรายหัวข้อเทอมโปรเจค

ทบทวน ปฏิบัติการความปลอดภัยของข้อมูล
กิจกรรม : - บรรยายศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย และ สไลด์ประกอบการสอน -อธิปรายหัวข้อเทอมโปรเจค

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

บทที่ 6 Low Computation Complexity Encryption Cont’d - หลักการลดความซับซ้อนการเข้ารหัสลับ - ปฏิบัติการเทอมโปรเจค
กิจกรรม : - บรรยายศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย และ สไลด์ประกอบการสอน -อธิปรายหัวข้อเทอมโปรเจค

บทที่ 6 Low Computation Complexity Encryption - วิธีการลดความซับซ้อนในการเข้ารหัสลับ - ปฏิบัติการนำเสนอความก้าวหน้าของเทอมโปรเจค
กิจกรรม : - บรรยายศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย และ สไลด์ประกอบการสอน -อธิปรายหัวข้อเทอมโปรเจค

บทที่ 7 Digital Watermarking - บทนำเรื่องสัญญาณลายน้ำแบบดิจิตอล
- ปฏิบัติการเทอมโปรเจค
กิจกรรม : - บรรยายศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย และ สไลด์ประกอบการสอน -อธิปรายหัวข้อเทอมโปรเจค

บทที่ 7 Digital Watermarking Cont’d - การฝํงสัญญาณลายน้ำแบบดิจิตอล - ปฏิบัติการเทอมโปรเจค

กิจกรรม : - บรรยายศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย และ สไลด์ประกอบการสอน -อธิปรายหัวข้อเทอมโปรเจค

บทที่ 8 ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ - Security in Data Communication - ปฏิบัติการเทอมโปรเจค

กิจกรรม : - บรรยายศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย และ สไลด์ประกอบการสอน -อธิปรายหัวข้อเทอมโปรเจค

บทที่ 8 ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ - Security in Internet of Things. - ปฏิบัติการนำเสนอผลงานเทอมโปรเจค
กิจกรรม : - บรรยายศึกษา กรณีศึกษา อภิปราย และ สไลด์ประกอบการสอน -อธิปรายหัวข้อเทอมโปรเจค

ปฏิบัติการนำเสนอผลงานเทอมโปรเจค
กิจกรรม : นำเสนอผลงานเทอมโปรเจค

ทบทวน ปฏิบัติการนำเสนอผลงานเทอมโปรเจค
กิจกรรม : นำเสนอผลงานเทอมโปรเจค

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน