รายละเอียด

ภาษาอังกฤษในสำนักงาน / English for Office Management

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC138_SEC_1
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : English for Office Management
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

นักศึกษาเรียนผ่านระบบ  Microsoft Teams Code:  863p8xm

รายวิชา - ภาษาอังกฤษในสำนักงาน

อาจารย์ผู้สอน