รายละเอียด

การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ / Critical and Analytical Reading

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BOAEC112 _Sec_2
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Critical and Analytical Reading
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

นักศึกษาเรียนผ่านระบบ  Microsoft Teams Code:  eb7l1js

รายวิชา - การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์

อาจารย์ผู้สอน