รายละเอียด

โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ / Industrial Engineering Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 35 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGIE119
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Industrial Engineering Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ENGIE119 Engineering Project TAK Industrial Engineering 1/2564

รายวิชา - โครงงานวิศวกรรมอุตสาหการ

1.ค้นคว้าเขียนรายงานโครงงาน 1.1 เลือกหัวข้อเรื่องที่จะเขียน - การเลือกหัวข้อที่จะเขียน - การกำหนดขอบเขตของเรื่องที่จะเขียน - ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

1.2 การสำรวจและการรวบรวมแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - การค้นหาหนังสือโดยบัตรรายการ - ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

-การวางโครงเรื่องเบื้องต้น -ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

-การอ่านจับใจความและการจดบันทึก -การเรียบเรียงเนื้อ -ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

2. การเขียนโครงงานบทที่ 2 (ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง) 2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง - จุดประสงค์ของการเขียนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง - ประโยชน์ของการเขียนทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์


2.2 ส่วนประกอบของเนื้อหา - ทฤษฏีหลัก - ทฤษฎีรอง - ข้อสรุป - ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

3. การเขียนโครงงานบทที่ 3 (วิธีการดำเนินโครงงาน) 3.1 วิธีการดำเนินโครงงาน -จุดประสงค์ของการเขียนวิธีการดำเนินโครงงาน -แนวทางการเขียนวิธีการดำเนินโครงงาน -ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

3.2 การเขียนเนื้อหาจริงของการดำเนินโครงงาน -การรวบรวมเนื้อหา -การเขียนวิธีการดำเนินโครงงาน -ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

4. การเขียนโครงงานบทที่ 4 (การหาประสิทธิภาพของโครงงาน) 4.1การหาประสิทธิภาพของโครงงาน -จุดประสงค์ของการหาประสิทธิภาพของโครงงาน -ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

4.2 ผลที่ได้จากการหาประสิทธิภาพของโครงงาน - ผลการวิเคราะห์ข้อมูล -การวิเคราะห์ข้อมูล -ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

5. การเขียนโครงงานบทที่ 5 (สรุปผลการจัดทำโครงงาน) 5.1 สรุปผลการจัดทำโครงงาน -วัตถุประสงค์ของการเขียนสรุปผลการจัดทำโครงงาน -สรุปผลที่ได้จากการจัดทำโครงงาน -ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน

กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

5.2 ปัญหาและอุปสรรค -ปัญหาที่พบในการดำเนินโครงงาน -ข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงงาน -ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

6. การพิมพ์โครงงาน 6.1 ส่วนประกอบของโครงงานฉบับสมบูรณ์ -ส่วนนา -ส่วนเนื้อความ -ส่วนอ้างอิง 6.2 การอ้างอิง -การเขียนเอกสารอ้างอิง -การเขียนเชิงอรรถ -ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

6.3 การจัดพิมพ์โครงงานฉบับสมบูรณ์ -การพิมพ์รายงานโครงงาน -การเรียงลำดับหน้า -การแบ่งบทและหัวข้อในบท -ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

-ตัวอย่างการพิมพ์โครงงาน -แบบฟอร์มต่างๆ ของโครงงาน -ปฏิบัติการจัดทำโครงงาน
กิจกรรม : บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบโดยสื่อพาวเวอร์พอยต์

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน