รายละเอียด

กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา / Process of Thinking and Problem Solving

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : GEBIN101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Process of Thinking and Problem Solving
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ข้อมูลการติดต่อของอาจารย์ผู้สอนรายวิชานี้

email:supanee_j@rmutl.ac.th

Tel:0882601464

 

รายวิชา - กระบวนการคิดและการแก้ปัญหา

อาจารย์ผู้สอน