รายละเอียด

นันทนาการ ปวส.ช่างโลหะ2 / Recreation

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 01610001
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นันทนาการ ปวส.ช่างโลหะ2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Recreation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

รายวิชา - นันทนาการ ปวส.ช่างโลหะ2

อาจารย์ผู้สอน